Somei Sun and Chiu Ho created this amazing trailer for NetEase Games’ action shooter Super Mecha Champions.

Client: NetEase

Creative: Somei
Director: Chiu
Producer: Ray
CGI Production: Soybean, Long Ge, Cheng Liuliu, Huang Yurong, Sun Yuhe, Chiu
Mecha Model: Mash
Character animation:Pig Xiaoming, Chiu, Karwei, Lao Hu Nisdi
Rigging: Pig Xiaoming
VFX: Brother Hui, Luo Xi, SHUIFX SCOTT
Character design: Lynn
Graphic Design: Ting kitten
Editor/Compositor: Chiu

Sound Design/music: YUE

Toolkit: Cinema 4D, Octane Render, Houdini, After Effects